संपर्क

मॅजेस्टिक प्रकाशन
8, फिनिक्स, 3रा मजला,
457, एस. व्ही. पी. रोड,
गिरगाव, मुंबई – 400 004.

कार्यलयीन संपर्कः 091 - 022 - 2382 62 25
टेलि-फॅक्स : 091 - 022 - 2387 35 02
E-mail: ashokkothawale@majesticprakashan.com


पुस्तकांसाठी संपर्कः

मॅजेस्टिक बुक स्टॉल (गिरगाव) दूरध्वनी : 2388 22 44

मॅजेस्टिक ग्रंथ दालन (दादर) मो.- 98922 20239

मॅजेस्टिक बुक डेपो (ठाणे)  दूरध्वनी : 2537 68 65