What's New...

कर्झनकाळ

pages: 
196
price: 
250 रु.
Edition: 
पहिली
Cover Page: 

भारतातील सात वर्षांच्या काळात लॉर्ड कर्झनने केलेल्या कार्यात इतकी विविधता आहे की, त्याच्या अफाट श्रमांचे यथायोग्य चित्रण करणे सोपे नाही. तो १२ सुधारणांचा कार्यक्रम घेऊन आला. तो लवकरच २० सुधारणांइतका विस्तारला.

Rate this post Not rated
( categories: )

by Anonymous.

by Anonymous.

by Anonymous.

by Anonymous.